การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2567)

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมคริสตัลทอป โรงแรมประจักตรา ดีไซน์ โฮเทล อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มอบหมายให้ นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/เลขากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2567) โดยมี ผศ.ดร.นพรัตน์ ธรรมวงษา พร้อมด้วยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีเป็นวิทยากร

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2567) ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 27 วรรค 2 ซึ่งได้กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัดนำร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รับฟังความคิดเห็นในการประชุมร่วมกันกับบุคคลทุกภาคส่วน และเมื่อได้ผลการรับฟังความคิดเห็นแล้ว ให้นำผลการประชุมและข้อคิดเห็นของที่ประชุมเสนอคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สมบูรณ์ต่อไป