การประชุมรับฟังความคิดเห็น แนวทางการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ได้มอบหมาย นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน ในการประชุมรับฟังความคิดเห็น แนวทางการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ ดร. บุญทรัพย์ พาณิชการ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีคณะนักวิจัยในโครงการ พร้อมด้วยส่วนราชการและภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม