การประชุมคณะทำงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ประธานคณะทำงาน เป็นประธานในการประชุม คณะทำงานสะสางสนทรัพย์คงค้างสะสมที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุรยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย คลังจังหวัดอุดรธานี ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี ผู้แทนธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี และผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุม