การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันที่ กันยายน 2565  เวลา 13.30 น. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS) ของกระทรวงมหาดไทย ด้วย Application Cisco Webex Online Meetings พร้อมด้วยนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายดำรงค์ สิริวชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายสุวิชย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัด และคณะกรรมการบริการงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)