การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565  เวลา 13.30 น. นายวันชัย  จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้รับมอบหมายจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS) ของกระทรวงมหาดไทย ด้วย Application Cisco Webex Online Meetings พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัด และคณะกรรมการบริการงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)