การประชุมการจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม Yham Dee A โรงแรมเวลาดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มอบหมายให้ นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/เลขากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เป็นประธานในที่ประชุม มอบนโยบายการจัดทำข้อมูลพื้นฐานโครงการภายใต้ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มจังหวัดฯ โดยมี ผศ.ดร.นพรัตน์ ธรรมวงษา พร้อมด้วยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีเป็นวิทยากร