การตรวจติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕ (ไตรมาส ๔) พื้นที่จังหวัดบึงกาฬ

วันที่ ๑๗ กันยายน  ๒๕๖๕ นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อด./ประธานคณะทำงานตรวจติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มอบหมายให้
นางบุพผา อินทรสูตร คลังจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะทำงานร่วมออกตรวจติดตาม ได้แก่ นางนภาพร แก้วสี  ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ , นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง ผู้แทนภาคประชาสังคม ก.บ.ก. , นายคำมอน  แสงดี ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ออกตรวจติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕ (ไตรมาส ๔) ดังนี้

๑. กิจกรรม ปรับปรุงถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยวภูสิงห์ ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร สายทางแยก ทช.บก.๓๐๐๗ – ภูสิงห์ (หินสามวาฬ) ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ช่วง กม.๑+๘๐๐ – กม.๔+๗๕๐ และ กม.๐+๐๐๐ – กม.๐+๔๕๐ ระยะทางรวม ๓.๔๐๐ กิโลเมตร

๒. กิจกรรม จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ OVER HANG ขนาด ๒.๔๐*๓.๐๐ เมตร ติดตั้งบริเวณทางหลวงชนบทในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ

๓. กิจกรรม งานปรับปรุงทางหลวงชนบท สาย บก.๓๐๐๙ แยก ทล.๒๑๒ – บ้านโนนจำปาทอง อำเภอเมือง,เซกา,บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

๔. กิจกรรม ปรับปรุงทางหลวงชนบท ผิวทางแอสฟัลต์ หนา ๐.๐๕ เมตร สายทาง บก.๔๐๑๕ แยก ทล.๒๐๒๖ – น้ำตกถ้ำพระ ตำบลโสกก่าม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ช่วง กม.๑๗+๒๓๐ – กม.๑๙+๙๙๐ ระยะทาง ๒.๗๖๐ กิโลเมตร

๕. กิจกรรม ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๖ ผิวทางแอสฟัลต์หนา ๐.๐๕ เมตร ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนหนองหิ้ง – เหล่าหลวง ช่วง กม.๒๘+๐๐๐ – กม.๒๙+๙๓๐ ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ (บริเวณทางแยกเข้าหาดคำสมบูรณ์) ระยะทาง ๑.๙๓๐ กิโลเมตร