การตรวจติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕ (ไตรมาส ๔) พื้นที่จังหวัดหนองคาย

วันที่ ๓ กันยายน  ๒๕๖๕ นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อด./ประธานคณะทำงานตรวจติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มอบหมายให้
นางบุพผา อินทรสูตร คลังจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะทำงานร่วมออกตรวจติดตาม ได้แก่ นางนภาพร แก้วสี  ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ , นางสาวสวรรยา ดารารัตน์ ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ออกตรวจติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕ (ไตรมาส ๔) ดังนี้

๑. กิจกรรม ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๐.๐๔ เมตร สายทาง นค.๓๐๒๖ แยก ทล.๒๑๑ – บ้านเชียงดี (ตอนหนองคาย) อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ช่วง กม.๐+๐๐๐ – กม.๑+๔๘๕ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ระยะทาง ๑.๔๘๕ กิโลเมตร (งปม.๖๕)

๒. กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๒๑๑ ผิวทางแอสฟัลต์ หนา ๐.๐๕ เมตรตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนศรีเชียงใหม่ – ห้วยเชียงดา ตอน ๑ ช่วง กม.๕๙+๐๐๐ – กม.๖๐+๐๐๐ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร (งปม.๖๕)

๓. กิจกรรม ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๐.๐๔ เมตร สายทาง นค.๓๐๑๐ แยก ทล.๒๑๒ – บ้านหนองยอง (ตอนหนองคาย) อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ช่วง กม.๑+๘๐๐ – กม.๔+๘๓๕  อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ระยะทาง ๓.๐๓๕ กิโลเมตร พร้อมงานไหล่ทาง (งปม.๖๕)