การตรวจติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔ (ไตรมาส ๓) พื้นที่จังหวัดเลย

วันที่ ๒๐ – ๒๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อด./ประธานคณะทำงานตรวจติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีคณะทำงานร่วมออกตรวจติดตาม ได้แก่ นางบุพผา อินทรสูตร คลังจังหวัดอุดรธานี , นางนภาพร แก้วสี  ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ , นางสาวสวรรยา ดารารัตน์ ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี , นางสาวณัชชา ศักดิ์อุบล ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี , นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง ผู้แทนภาคประชาสังคม ก.บ.ก. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ออกตรวจติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔ (ไตรมาส ๓) ดังนี้

๑. กิจกรรม ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์เข้าแหล่งท่องเที่ยวในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงเลยที่ ๒ (ด่านซ้าย) จังหวัดเลย งานป้ายประเภท Microprismatic พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร

๒. กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ซุ้มดอกไม้งาม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ตำบลภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตารางเมตร

๓. กิจกรรม พัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ วนอุทยานภูบ่อบิด อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ปรับปรุงทางเดินความยาว ๔๒๕ เมตร ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดพัก และงานไฟฟ้าส่องสว่าง ขนาด ๔๐ วัตต์ จำนวน ๒๐ ต้น

๔. กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๕ ผิวทางแอสฟัลต์ หนา ๐.๐๕ เมตร ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอนเชียงคาน – ปากคาน ระหว่าง กม.๑๕+๐๐๐ – กม.๑๘+๐๐๐ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ระยะทาง ๓ กิโลเมตร

๕. กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๒๑๑ ผิวทางแอสฟัลต์ หนา ๐.๐๕ เมตร ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอนห้วยเชียงดา – ปากชม ช่วง กม.๑๔๓+๗๔๐ – กม.๑๔๔+๘๐๐ อำเภอปากชม จังหวัดเลย ระยะทาง ๐.๙๖๐ กิโลเมตร