การตรวจติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ (ไตรมาส ๒) พื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อด./ประธานคณะทำงานตรวจติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
โดยมีคณะทำงานร่วมออกตรวจติดตาม ได้แก่ นางนภาพร แก้วสี , ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ ,
นางปาริชาติ ศรีทรงเมือง ผู้แทนคลังจังหวัดอุดรธานี , นายรชานนท์ โลหิตดี ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี ,
นายกิจชนะ ธรากิตติรัฐ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี , นายภาคภูมิ ปุผมาศ และนางไพเราะจิต เจริญยิ่ง ผู้แทนภาคประชาสังคม ก.บ.ก. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ออกตรวจติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ (ไตรมาส ๒) ดังนี้

๑. ก่อสร้างทางเดินชมธรรมชาติยกระดับ (Skywalk) ภูแอ่น อุทยานแห่งชาติ ภูเก้า – ภูพานคำ ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู เสาคานสูงประมาณ ๑๕.๐๐ เมตร ความยาวเรียบตามเส้นทางประมาณ ๙๐.๐๐ เมตร

๒. กิจกรรม ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พระพุทธชยันตี วัดดอยเทพสมบูรณ์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๐.๗๖๒ กิโลเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๕๗๒ ตารางเมตร

๓. กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๒๑๔๖ ตอนหนองบัวลำภู – เขื่อนอุบลรัตน์
ช่วง กม.๕๑+๘๐๐ – กม.๕๒+๙๐๐ และกม.๕๓+๙๔๙ – กม.๕๕+๐๐๐ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะทางรวม
๒.๑๕๑ กิโลเมตร พร้อมงานไฟฟ้าส่องสว่าง

๔. กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ หนา ๐.๐๔ เมตร สายทางแยกบ้านหนองเล้าข้าว ตำบลบ้านถิ่น – บ้านวังมน –
บ้านชัยมงคล ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑.๕๓๘ กิโลเมตร

๔. กิจกรรม ก่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Dino Park ตำบลโนนทัน
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

๖. กิจกรรม ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ @NONGBUALAMPHU แหล่งท่องเที่ยวภูพานน้อย ตำบลหนองบัว
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ความสูงประมาณ ๒๐.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๐๐.๐๐ เมตร