การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ได้จัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดและพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ณ ห้องประชุม Yham Dee B โรงแรมเวลาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้แทนสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว