ขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดสบายดี เตรียมความพร้อมเพื่อการจัดทำแผน 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดสบายดี เตรียมความพร้อมเพื่อการจัดทำแผน 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการ นำโดย นายจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นายอำเภอบ้านดุง หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประกอบด้วย เกษตรและสหกรณ์ ปศุสัตว์ ประมง พาณิชย์ และ ผู้แทนจาก ม.ราชภัฎอุดรธานี รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อหารือการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าด้านการเกษตร สร้างอาชีพพัฒนารายได้ให้กับประชาชน ได้แก่ การเลี้ยงโคขุน กุ้ง และปลากะพงทอง โดยใช้เวทีนำร่องในพื้นที่อำเภอบ้านดุง