กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทะเลบัวแดงเชื่อมโยงแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ (ทะเลสาบหนองหาน) ปรับปรุงผิวทางคันดินกั้นน้ำ Route H (Para AC หนา 0.05 เมตร) ช่วงกม.0+314 – 6+326 อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 6.012 กิโลเมตร

กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทะเลบัวแดงเชื่อมโยงแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ (ทะเลสาบหนองหาน) ปรับปรุงผิวทางคันดินกั้นน้ำ Route H (Para AC หนา 0.05 เมตร) ช่วงกม.0+314 – 6+326 อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 6.012 กิโลเมตร