กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทะเลบัวแดงเชื่อมโยงแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ (ทะเลสาบหนองหาน) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยนาแบก ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ความยาว 30.00 เมตร

กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทะเลบัวแดงเชื่อมโยงแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ (ทะเลสาบหนองหาน) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยนาแบก ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ความยาว 30.00 เมตร