กิจกรรม ปรับปรุงบูรณถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 2020 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ท่าบ่อ – บ้านว่าน ตอน 2 ระหว่าง กม.6+885 – กม.10+440

กิจกรรม ปรับปรุงบูรณถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 2020  ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ท่าบ่อ – บ้านว่าน ตอน 2 ระหว่าง กม.6+885 – กม.10+440