การประชุม ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 6/2564

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ได้มอบหมาย นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ก. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก) ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุดรธานี (POC) ชั้น 4 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย)
โดยมี นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก) และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมประเด็นที่สำคัญ ดังนี้
1.การขอความเห็นชอบ การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อนสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)