การประชุม ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 5/2564

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ได้มอบหมาย นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก) ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุดรธานี (POC) ชั้น 4 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย) โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก) และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุม ที่สำคัญ คือ การขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566