การประชุม ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 4/2564

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ได้มอบหมาย นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก) ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุดรธานี (POC) ชั้น 4 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย) โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก) และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุม ที่สำคัญ คือ
1. การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. การขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี  (พ.ศ. 2566 – 2570)
3. การโอนสินทรัพย์ที่เกิดจากเงินงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1