การประชุม ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 3/2564

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ได้มอบหมาย นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก) ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุดรธานี (POC) ชั้น 4 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย) โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก) และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุม ที่สำคัญ คือ
1. ขอความเห็นชอบการขอใช้เงินเหลือจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
2. การขอโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. การโอนสินทรัพย์ที่เกิดจากเงินงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1