การประชุม ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 2/2564

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประธาน ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก) ครั้งที่ 2/2564
เมื่อวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุดรธานี (POC) ชั้น 4 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย) โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก) และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุม ที่สำคัญ คือ
1. การขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
2. การขอโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. การโอนสินทรัพย์ที่เกิดจากเงินงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4. การโอนสินทรัพย์ที่เกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1