การประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 1/2564

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ได้มอบหมาย นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมยามดี โรงแรมเวลาดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จาก 5 จังหวัด (อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ) เข้าร่วมประชุม โดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่
1. รายงานผลความก้าวหน้าการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จำนวน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดหนองคาย
รวมทั้งสิ้น 73 กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ 10 กิจกรรม และที่เหลือส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการ
2. รายงานผลข้อเสนอขอรับการสนับสนุนของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ที่เสนอขอรับการสนับสนุนจาก กรอ.ส่วนกลาง
3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2564
4. ข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) ในการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ ในภูมิภาคระหว่างวันที่
2 – 5 เมษายน 2564 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 (อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ) โดยให้มีการหารือ
จัดทำแผนงาน/โครงการแบบบูรณาการร่วมกัน โดยไม่แยกส่วนเป็นรายพื้นที่เฉพาะจังหวัด