การประชุมเปิดตรวจการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

เมื่อวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ได้จัดประชุมเปิดตรวจการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 6 (จังหวัดอุดรธานี) ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) อาคาร 1 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
โดยมี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุมฯ และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting