การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำข้อมูลรองรับการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม
การจัดทำข้อมูลรองรับการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุม และมีผู้แทนจากส่วนราชการและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อหารือเส้นทางโลจิสติกส์ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการบริหารจัดการน้ำ
ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี