การประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒากลุ่มจังหวัดฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เป็นประธานการในการประชุมร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (ระบบ Video Conference System : VCS) ของกระทรวงมหาดไทย ณ ศาลากลางจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ