โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการโอนสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการโอนสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 1 วัน ระหว่างวันที่ 9 – 10 และ 14 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสบายดี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี มีกลุ่มเป้าหมาย 210 คน ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ ซึ่งมีหน่วยเบิกจ่ายแทนกัน/หน่วยดำเนินการ/หน่วยรับโอน รับรู้แนวทางปฏิบัติ
โดยมีประเด็นสาระสำคัญ ดังนี้

  1. แนวทางการโอนสินทรัพย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
  2. การโอนสินทรัพย์กลุ่มจังหวัดในระบบ GFMIS
  3. การโอนสินทรัพย์กรณีที่ดินและสิ่งก่อสร้างราชพัสดุ

จากการประชุมครั้งนี้คาดว่าที่กลุ่มเป้าหมายจะได้รับรู้ และสามารถดำเนินการโอนสินทรัพย์ตามระเบียบหลักเกณฑ์ได้ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโอนสินทรัพย์กรณีครุภัณฑ์  เพื่อให้ได้มากที่สุดก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564