การประชุม ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 4/2563

วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.
นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี /หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 4/2563
โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญคือ
1.การตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อคณะอนุกรรมาธิการ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
3. การแจ้งคืนเงินเหลือจ่าย งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี