การประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 2/2563

วันศุกร์ที่11 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น.

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 2/2563
โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ
และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีประเด็นการประชุมหลักได้แก่
1.ร่าง แนวคิดการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(Northeastern Economic Corridor : NeEC – Bioeconomy )
2.การประชุมขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการเสริมศักยภาพ
การพัฒนาเศรษฐกิจภาค/กลุ่มจังหวัดและจังหวัดในภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
3. การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม เสนอขอรับการพิจารณาจาก กรอ.ส่วนกลาง
จากจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4. การพิจารณาแผนงาน/โครงการ เพื่อบรรจุในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565

ณ มลฑาทิพย์ ฮอลล์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี