การประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 1/2563

วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 1/2563 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีประเด็นการประชุมหลักได้แก่ การติดตามผลความก้าวหน้าการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ การจัดทำรายละเอียด ข้อมูล โครงการ/แผนงาน สำหรับเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งต่อไป ในการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายไพศาล จตุรพิธพร เข้าร่วมประชุมด้วย

ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี