การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2565)

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2565)
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ มลฑาทิพย์ ฮอลล์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
โดยนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุมฯ
ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 130 คน โดยมีจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ทั้ง 5 จังหวัด
ได้แก่ อุดรธานี เลย หนองคาย หนองลำภู และบึงกาฬ
ประกอบด้วย ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมทุกภาคส่วน
โดยมีวิทยาการจาก สำนักงบประมาณเขตพื้นที่ 7
และวิทยากรกระบวนการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โดยมีประเด็นสาระสำคัญดังนี้
1. หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. นำเสนอร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี