นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เดินทางมาให้กำลังใจและมอบแนวทางการจัดทำแผนฯ ในการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เดินทางมาให้กำลังใจและมอบแนวทางการจัดทำแผนฯ ในการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 256และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2562 

เชียงคานฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย