ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภายใต้แผนแม่บทพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.

นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภายใต้แผนแม่บทพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การท่องเที่ยวกับระบบเศรษฐกิจของจังหวัด

ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น