รายงานการประชุม ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 1/2562

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 010462.pdf (12 downloads)