รายงานการประชุม ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 5/2562

รายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 5/2562 28102562 5 2562