รายงานการประชุม ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 4/2562

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี รายงานการประชุม-กบก-4-2562.pdf (29 downloads)