รายงานการประชุม ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 3/2562

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 01082562-1.pdf (28 downloads)