รายงานการประชุม ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 2/2562

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 28062562.pdf (10 downloads)