ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

วันที่ 28 สิงหาคม 2562

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่เหมาะสม เขื่อมโยงแหล่งน้ำที่มีศักยภาพในพื้นที่ กิจกรรม : ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย