ก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าบุ่ง ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

วันที่ 28 สิงหาคม 2562

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่เหมาะสม เขื่อมโยงแหล่งน้ำที่มีศักยภาพในพื้นที่ กิจกรรม : ก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าบุ่ง ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย