การประชุม ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 6/2562

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น.
นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี /หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 6/2562 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญคือการขอความเห็นชอบแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และการเร่งรัดการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559–2562 ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี