การประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 2/2562

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น.

นายนิรัตน์  พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี /หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 2/2562 โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีประเด็นการประชุมหลักได้แก่ เรื่องเพื่อทราบ การติดตามความคืบหน้าตาม มติ การประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 เรื่องเพื่อพิจารณา การเสนอขอรับการพิจารณา จาก กรอ.ส่วนกลาง และการเตรียมข้อเสนอโครงการ/แผนงานสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่

ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี