การประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 256และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โดยมีนายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และนายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ให้เกียรติมาร่วมในพิธีเปิด และร่วมประชุมสัมมนาฯ ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2562 

เชียงคานฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย