การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น.

นายวันชัย  จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย รองผู้ว่าราชการหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆ ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันอกเฉียงเหนือตอนบน 1 เข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564 เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564 มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติและความต้องการของประชาชน และเสนอ ก.บ.ก. เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สมบูรณ์ต่อไป

ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี