SABAIDEE trip MAGAZINE.

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยจังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู เลย หนองคาย และบึงกาฬ ซึ่งเชื่อมโยงผูกพันกันด้วยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีและความเป็นมาอย่างยาวนาน โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ รวมทั้งวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และอาหารพื้นเมืองที่น่าสนใจมากมาย ทั้งนี้ ความเป็นอัตลักษณ์ของดินแดนอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงแห่งนี้ รอให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาเยี่ยมชมความสวยงามทางธรรมชาติ

“ค้นหาคำตอบในเรื่องราวของศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันยาวนานที่ผ่านมา รวมทั้งเพิ่มเติมประสบการณ์และความทรงจำที่ดี มีความแปลกใหม่ในการท่องเที่ยวให้แก่ตนเอง”

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จึงจัดทำหนังสือแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรม รวมทั้งอาหารที่น่าสนใจ มีความแปลกใหม่ ในรูปแบบ 4 ภาษา ได้แก่ ไทย อังกฤษ จีน และลาว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และแนะนำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรม รวมทั้งอาหารที่น่าสนใจ มีความแปลกใหม่ ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู เลย หนองคาย และบึงกาฬ) ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งประชาชนโดยทั่วไป ได้รับประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป