เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย 5 จังหวัด ตั้งอยู่ตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่โดดเด่น ได้แก่ มรดกโลกบ้านเชียง เส้นทางการท่องเที่ยวเลียบชายแดนไทย-สปป.ลาว จากจังหวัดเลย-หนองคาย-บึงกาฬ และมีอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด

เช่น จังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองเศรษฐกิจ การค้า การบริการ มีท่าอากาศยานนานาชาติ จังหวัดเลยเป็นเมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงนิเวศ จังหวัดหนองคายเป็นเมืองน่าอยู่ จังหวัดหนองบัวลำภูเป็นดินแดนแห่งธรรมะ จังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดน้องใหม่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม มีอัตลักษณ์ในเรื่องอารยธรรมและประวัติศาสตร์ ถ้าได้มีการเชื่อมโยงเรื่องราวเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดในด้านต่างๆ อาทิเช่น ความเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี โบราณสถาน ประเพณีวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ การแต่งกาย อาหารพื้นบ้าน จะเป็นการสร้างความน่าสนใจให้กับนักท่องเที่ยว ผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องราว และเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ยกระดับการท่องเที่ยวอัตลักษณ์ด้านอารยธรรม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณี สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 พ.ศ.2561 – 2564

จังหวัดอุดรธานี ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1 จึงได้จัดทำหนังสือคู่มือเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 : อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ ขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี โบราณสถาน ประเพณีวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ การแต่งกาย อาหารพื้นบ้าน ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมคิวอาร์โค้ดเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึง

หนังสือ “คู่มือเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 : อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ” เล่มนี้จะทำให้รู้จักเรื่องราวความเป็นมาแหล่งประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ วัฒนธรรมประเพณีอันล้ำค่า เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกของชาติสืบไป