กิจกรรม : ปรับปรุงบูรณะถนน สายบ้านกุดลึก – บ้านหนองวัวชุม