กิจกรรม : ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านตาด-วัดเกสรศีลคุณธรรมเจดีย์