กิจกรรม : ปรับปรุงถนนลาดยาง สายแยก ทช.อด.2003 – วัดสันติวนาราม